Yên Bái: Tập trung vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau lũ