Xuất khẩu cà phê của Brazil trong tháng 10 thấp nhất kể từ năm 2013