Xử lý người đàn ông say rượu, gây sự dùng gạch đập vỡ kính xe ô tô