Xử lý kỷ luật Thượng tướng Phương Minh Hòa được thực hiện thế nào?