Xông vào nhà đánh vợ cũ, cán bộ hải quan bị điều chuyển công tác