Xông vào khách sạn ở Đà Lạt, cướp giật tài sản du khách