Xe tự hành Uber đã có thể hoạt động trở lại với sự can thiệp của con người