Xe máy bốc cháy ngùn ngụt khi đang đậu trong trường đại học