Xế hộp lùi như 'đua', lùa nhiều máy vào gầm ở quận 8