Xây dựng sai phép, Mường Thanh Khánh Hoà lại kêu là nạn nhân