Xấu 'xúc phạm người nhìn' nhưng con dê này lại có giá tới 1,5 tỷ đồng

13/0,671