Xấu hổ, bất lực nếu con 'mây mưa' nơi công cộng và bị tung lên mạng