Xác minh tài sản của ông Đinh La Thăng để bảo đảm thi hành án