Vùng quê nghèo Ngọc Lặc 'mở hội' chào đón anh em Tiến Dũng, Tiến Dụng