Vùng đất mà ở đây cây lê thấp tè đã ra trĩu quả

14/0,999