Vùng áp thấp mới xuất hiện có khả năng đi vào Biển Đông trong 2 ngày tới

21/0,590