'Vũ điệu tử thần' của gà tây quanh xác mèo gây sốt mạng