Vụ cha làm trưởng, con làm phó: Cha thôi giữ chức Chi Cục trưởng

24/1,108