Voi rừng tinh khôn “né” rào điện hàng chục tỷ đồng tấn công nhà dân