Vỡ mộng vì Lễ hội hoa hồng Bulgaria: Sự thật…có gai