Vỡ đập thủy điện ở Lào: Đà Nẵng hỗ trợ hơn 2,3 tỉ đồng