Vĩnh biệt bà Hoàng Thị Minh Hồ, người từng hiến 5.000 lượng vàng cho cách mạng