VinaPhone chuyển thử nghiệm SIM 11 số về 10 số

14/0,787