Việt Nam xuất hiện đầu tiên trong video cảm ơn châu Á của ông Trump