Việt Nam xếp thứ 13 về lao kháng thuốc trong số 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao

14/1,147