Việt Nam có 200 người siêu giàu, tài sản hơn 30 triệu USD