[Video] Dân buôn tim lợn: Mua 30.000 đồng 1kg, bôi tiết, bán 200.000 đồng

22/0,586