Vỉa hè là của công, muốn để xe trước nhà phải thuê

15/1,492