Vi phạm Luật Giao thông đường bộ: Tăng mức phạt tới 10 lần