VFF giải thích việc mời nhầm trọng tài dàn xếp tỷ số

131/1,198