Vẻ đẹp tràn sức sống của phụ nữ và gia đình nơi rẻo cao