“Vật thể lạ” phát nổ, 4 học sinh bị thương

25/0,558