Vận chuyển thuốc lắc, bà lão 61 tuổi lãnh 20 năm tù

20/0,383