Va chạm xe máy, 2 người tử vong do tôn cắt vào người