Va chạm với container, một người đàn ông chết thảm