Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa xem xét Luật Đặc khu trong tháng 8