UBND tỉnh Đắk Nông: Thông tin “xin” 900 tỷ để xây dựng quảng trường là chưa thật sự chính xác