Uber đã chấp nhận nộp 66,8 tỷ đồng tiền truy thu thuế