U70 già "sắp xuống lỗ" vẫn đi lừa tiền của đồng hương