Tướng Sùng Thìn Cò: 'Cán bộ phải thấy tiền không thích, gái không ham'