Từng lĩnh 12 tháng tù treo rồi làm trưởng công an xã