Tức giận vì hổ giết nhiều người, cả làng kéo nhau đi 'báo thù'