Từ vụ phát ngôn vạ miệng của Vũ Hoàng My: Nghĩ kỹ rồi hãy nói