Tử tù Nguyễn Hải Dương viết thư trước khi bị tử hình