Tự nguyện phát điện cho cả thôn sạc điện thoại miễn phí