Từ năm 2020, bác sĩ muốn được cấp chứng chỉ hành nghề phải thi sát hạch