Từ 2018: Áp dụng hình phạt lao động đối với một số tội