TS Đoàn Hương 'vạ miệng' nói 'đám quần chúng' thì nên xin lỗi