Truyền dịch tại phòng khám tư, cụ bà 94 tuổi bất tỉnh rồi tử vong