Truy tố bị can Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 6.300 tỉ